Νόμος 3852/2010 – Περιεχόμενα

Λόγω του μεγάλου μεγέθους του νομοθετικού κειμένου, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη το κείμενο του νόμου έχει διαιρεθεί σε 24 τμήματα, ένα για κάθε κεφάλαιο των Μερών Α΄-Γ΄, ένα για καθένα από τα Μέρη Δ΄-ΙΑ΄, και επιπλέον προστέθηκε αυτός ο πίνακας περιεχομένων του νόμου, ο οποίος δεν αποτελεί τμήμα του και περιέχει τους τίτλους των κεφαλαίων και των άρθρων. Η μετάβαση σε κάθε μέρος του νόμου είναι δυνατή πατώντας στον τίτλο του, εκτός αν χωρίζεται σε κεφάλαια, οπότε γίνεται μετάβαση σ’ αυτά πατώντας στους τίτλους τους. Κείμενα γκρί χρώματος ή σε γκρί πλαίσιο αποτελούν προσθήκη του διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010, που κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΡΟΣ A΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Άρθρα 1-6)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ

(Άρθρα 1-2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

(Άρθρα 3-5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Άρθρο 6)

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΙ

(Άρθρα 7-112)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

(Άρθρα 7-8)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(Άρθρα 9-57)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(Άρθρα 58-78)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

(Άρθρα 79-91)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

(Άρθρα 92-93)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

(Άρθρα 94-98)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

(Άρθρα 99-112)

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

(Άρθρα 113-203)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΧΕΣ – ΟΡΓΑΝΑ

(Άρθρο 113)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(Άρθρα 114-158)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(Άρθρα 159-179)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

(Άρθρα 180-185)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

(Άρθρα 186-193)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

(Άρθρα 194-203)

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ – ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

(Άρθρα 204-209)

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

(Άρθρα 210-213)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΄

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

(Άρθρα 214-240)

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(Άρθρα 241-258)

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

(Άρθρα 259-279)

ΜΕΡΟΣ Θ΄

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

(Άρθρο 280)

ΜΕΡΟΣ Ι΄

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» – ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»

(Άρθρο 281)

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

(Άρθρα 282-286)

ΜΕΡΟΣ A΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Εισαγωγικό άρθρο & άρθρα 1-6)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ

(Άρθρα 1-2)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄
Άρθρο 1 Σύσταση δήμων
Άρθρο 2 Συγκρότηση δήμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

(Άρθρα 3-5)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄
Άρθρο 3 Σύσταση και συγκρότηση περιφερειών
Άρθρο 4 Σχέσεις δήμων και περιφερειών
Άρθρο 5 Σφραγίδα και σήμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Άρθρο 6)

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΙ

(Άρθρα 7-112)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

(Άρθρα 7-8)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄
Άρθρο 7 Δημοτικές αρχές
Άρθρο 8 Δημοτικές κοινότητες – Τοπικές κοινότητες – Όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(Άρθρα 9-57)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄
Άρθρο 9 Διάρκεια δημοτικής περιόδου
Άρθρο 10 Εκλογικό δικαίωμα
Άρθρο 11 Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
Άρθρο 12 Εκλογικοί κατάλογοι
Άρθρο 13 Προσόντα εκλογιμότητας
Άρθρο 14 Κωλύματα και ασυμβίβαστα
Άρθρο 15 Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
Άρθρο 16 Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου
Άρθρο 17 Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων
Άρθρο 18 Υποψηφιότητες
Άρθρο 19 Κατάρτιση συνδυασμών
Άρθρο 20 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών
Άρθρο 21 Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν
Άρθρο 22 Δικαιώματα συνδυασμών
Άρθρο 23 Πρόγραμμα της εκλογής
Άρθρο 24 Μορφή των ψηφοδελτίων
Άρθρο 25 Εκλογικές περιφέρειες
Άρθρο 26 Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων
Άρθρο 27 Σταυροί προτίμησης
Άρθρο 28 Άκυρα ψηφοδέλτια
Άρθρο 29 Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
Άρθρο 30 Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
Άρθρο 31 Επιτυχών – Επιλαχόντες συνδυασμοί – Εκλογή δημάρχου
Άρθρο 32 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
Άρθρο 33 Επανάληψη της ψηφοφορίας
Άρθρο 34 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Άρθρο 35 Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
Άρθρο 36 Κατανομή εδρών των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας
Άρθρο 37 Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
Άρθρο 38 Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι – Ισοψηφία
Άρθρο 39 Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας – Ισοψηφία
Άρθρο 40 Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου των τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων – Ισοψηφία
Άρθρο 41 Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών
Άρθρο 42 Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής
Άρθρο 43 Έκθεση πρακτικών
Άρθρο 44 Επικύρωση της εκλογής
Άρθρο 45 Δικαίωμα ένστασης
Άρθρο 46 Άσκηση ένστασης – Αρμόδιο δικαστήριο
Άρθρο 47 Περιεχόμενο της ένστασης
Άρθρο 48 Προθεσμία για την άσκηση ένστασης
Άρθρο 49 Διαδικασία εκδίκασης της ένστασης
Άρθρο 50 Αίτηση αναίρεσης
Άρθρο 51 Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης
Άρθρο 52 Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών
Άρθρο 53 Αποποίηση εκλογής
Άρθρο 54 Παραίτηση αιρετών
Άρθρο 55 Αναπλήρωση μελών
Άρθρο 56 Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων
Άρθρο 57 Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(Άρθρα 58-78)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄
Άρθρο 58 Αρμοδιότητες του δημάρχου
Άρθρο 59 Αντιδήμαρχοι
Άρθρο 60 Εκλογή νέου δήμαρχου
Άρθρο 61 Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών
Άρθρο 62 Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής
Άρθρο 63 Αρμοδιότητες
Άρθρο 64 Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
Άρθρο 65 Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου
Άρθρο 66 Δημοτικές Παρατάξεις
Άρθρο 67 Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου
Άρθρο 68 Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων
Άρθρο 69 Λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου
Άρθρο 70 Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου
Άρθρο 71 Δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία και ιστοσελίδα
Άρθρο 72 Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες
Άρθρο 73 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες
Άρθρο 74 Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Άρθρο 75 Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Άρθρο 76 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Άρθρο 77 Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
Άρθρο 78 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

(Άρθρα 79-91)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄
Άρθρο 79 Πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας
Άρθρο 80 Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας
Άρθρο 81 Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικής κοινότητας
Άρθρο 82 Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας – εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
Άρθρο 83 Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας
Άρθρο 84 Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας
Άρθρο 85 Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας
Άρθρο 86 Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας – Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου
Άρθρο 87 Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων συμβουλίου δημοτικής και τοπικής κοινότητας
Άρθρο 88 Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής κοινότητας
Άρθρο 89 Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του συμβουλίου της τοπικής και δημοτικής κοινότητας
Άρθρο 90 Υποχρεώσεις συμβούλων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 91 Γραφείο τοπικής ή δημοτικής κοινότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

(Άρθρα 92-93)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε΄
Άρθρο 92 Αντιμισθία αιρετών
Άρθρο 93 Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

(Άρθρα 94-98)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ΄
Άρθρο 94 Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων
Άρθρο 95 Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους
Άρθρο 96 Συμμετοχή δήμων σε προγράμματα
Άρθρο 97 Υπηρεσιακές μονάδες δήμων
Άρθρο 98 Διοικητική βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

(Άρθρα 99-112)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ΄
Άρθρο 99 Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας
Άρθρο 100 Προγραμματικές Συμβάσεις
Άρθρο 101 Δίκτυα δήμων και περιφερειών
Άρθρο 102 Ιδρύματα – νομικά πρόσωπα δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται
Άρθρο 103 Σύσταση – Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Άρθρο 104 Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται
Άρθρο 105 Σύσταση διαβαθμιδικού συνδέσμου δήμων και περιφερειών
Άρθρο 106 Διοίκηση
Άρθρο 107 Επιχειρήσεις δήμων
Άρθρο 108 Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που συνενώνονται
Άρθρο 109 Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων
Άρθρο 110 Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών των νέων δήμων
Άρθρο 111 Προσαρμογή λοιπών επιχειρήσεων
Άρθρο 112 Ειδικές ρυθμίσεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

(Άρθρα 113-203)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΧΕΣ – ΟΡΓΑΝΑ

(Άρθρο 113)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(Άρθρα 114-158)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄
Άρθρο 114 Διάρκεια περιφερειακής περιόδου
Άρθρο 115 Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών
Άρθρο 116 Εκλογικό δικαίωμα – Εκλογείς – Εκλόγιμοι
Άρθρο 117 Κωλύματα και ασυμβίβαστα
Άρθρο 118 Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
Άρθρο 119 Επαγγελματική δραστηριότητα του Περιφερειάρχη
Άρθρο 120 Υποψηφιότητες
Άρθρο 121 Κατάρτιση συνδυασμών
Άρθρο 122 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών
Άρθρο 123 Αντικατάσταση υποψηφίων πριν από την εκλογή
Άρθρο 124 Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων
Άρθρο 125 Πρόγραμμα της εκλογής
Άρθρο 126 Υπολογισμός προθεσμιών
Άρθρο 127 Μορφή των ψηφοδελτίων
Άρθρο 128 Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων
Άρθρο 129 Περιεχόμενο ψηφοδελτίων
Άρθρο 130 Άκυρα ψηφοδέλτια
Άρθρο 131 Εκλογικοί φάκελοι
Άρθρο 132 Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας
Άρθρο 133 Ματαίωση της ψηφοφορίας
Άρθρο 134 Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
Άρθρο 135 Εκλογικές περιφέρειες
Άρθρο 136 Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
Άρθρο 137 Επιτυχών συνδυασμός – Επιλαχόντες συνδυασμοί – Εκλογή περιφερειάρχη
Άρθρο 138 Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου
Άρθρο 139 Επανάληψη της ψηφοφορίας
Άρθρο 140 Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Άρθρο 141 Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου περιφερειάρχη σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
Άρθρο 142 Τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι – Ισοψηφία
Άρθρο 143 Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών
Άρθρο 144 Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής
Άρθρο 145 Έκθεση πρακτικών
Άρθρο 146 Επικύρωση εκλογής
Άρθρο 147 Δικαίωμα ένστασης
Άρθρο 148 Άσκηση – Αρμόδιο δικαστήριο
Άρθρο 149 Περιεχόμενο της ένστασης
Άρθρο 150 Προθεσμία για την άσκηση ένστασης
Άρθρο 151 Διαδικασία εκδίκασης της ένστασης
Άρθρο 152 Αίτηση αναιρέσεως
Άρθρο 153 Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης
Άρθρο 154 Ορκωμοσία των περιφερειακών αρχών
Άρθρο 155 Αποποίηση εκλογής
Άρθρο 156 Παραίτηση αιρετών
Άρθρο 157 Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων
Άρθρο 158 Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(Άρθρα 159-179)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄
Άρθρο 159 Αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη
Άρθρο 160 Αντιπεριφερειάρχες
Άρθρο 161 Αναπλήρωση και αντικατάσταση Περιφερειάρχη ή αιρετού Αντιπεριφερειάρχη
Άρθρο 162 Εκλογή νέου Περιφερειάρχη
Άρθρο 163 Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου
Άρθρο 164 Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου
Άρθρο 165 Συγκρότηση Εκλογή προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Άρθρο 166 Παραίτηση
Άρθρο 167 Σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου
Άρθρο 168 Λειτουργία Περιφερειακού Συμβουλίου – Περιφερειακές παρατάξεις
Άρθρο 169 Απαρτία και λήψη αποφάσεων
Άρθρο 170 Πρακτικά συνεδριάσεως
Άρθρο 171 Υποχρεώσεις συμβούλων
Άρθρο 172 Κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίαση
Άρθρο 173 Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής
Άρθρο 174 Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής
Άρθρο 175 Οικονομική Επιτροπή
Άρθρο 176 Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής
Άρθρο 177 Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής
Άρθρο 178 Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
Άρθρο 179 Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

(Άρθρα 180-185)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄
Άρθρο 180 Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας
Άρθρο 181 Αντιμισθία
Άρθρο 182 Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της Περιφέρειας
Άρθρο 183 Ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση των καθηκόντων του περιφερειακού συμβούλου
Άρθρο 184 Αποζημιώσεις – Δαπάνες μετακίνησης – Λοιπά έξοδα
Άρθρο 185 Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

(Άρθρα 186-193)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε΄
Άρθρο 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών
Άρθρο 187 Μεταβίβαση άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες
Άρθρο 188 Παροχή γνώμης της Περιφέρειας για ειδικά θέματα
Άρθρο 189 Προθεσμία για την έκδοση απόφασης ή παροχή γνώμης από άλλες αρχές προς την περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 190 Σύσταση – Σκοπός – Αρμοδιότητες
Άρθρο 191 Διοίκηση – Όργανα – Αρμοδιότητες αυτών
Άρθρο 192 Πόροι – Οικονομική διαχείριση
Άρθρο 193 Οργάνωση – Κανονισμοί – Προσωπικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

(Άρθρα 194-203)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ΄
Άρθρο 194 Επιχειρήσεις περιφερειών
Άρθρο 195 Κανόνες σύστασης
Άρθρο 196 Κανόνες λειτουργίας αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειας
Άρθρο 197 Ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις των περιφερειών
Άρθρο 198 Επιχειρήσεις των καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων
Άρθρο 199 Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις περιφερειακές επιχειρήσεις – Μετατροπή – Λύση επιχειρήσεων
Άρθρο 200 Ιδρύματα
Άρθρο 201 Νομικά πρόσωπα καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων
Άρθρο 202 Δίκτυα περιφερειών
Άρθρο 203 Διεθνείς συνεργασίες περιφερειών

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ – ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

(Άρθρα 204-209)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄
Άρθρο 204 Αρμοδιότητες νησιωτικών δήμων
Άρθρο 205 Αρμοδιότητες νησιωτικών περιφερειών
Άρθρο 206 Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων
Άρθρο 207 Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες
Άρθρο 208 Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής
Άρθρο 209 Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων στους ορεινούς δήμους

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

(Άρθρα 210-213)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΥΣ Ε΄
Άρθρο 210 Μητροπολιτικές λειτουργίες
Άρθρο 211 Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας
Άρθρο 212 Οργάνωση Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής
Άρθρο 213 Οργάνωση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

(Άρθρα 214-240)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ΄
Άρθρο 214 Αρχές
Άρθρο 215 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Αρμοδιότητες
Άρθρο 216 Ελεγκτής Νομιμότητας
Άρθρο 217 Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Άρθρο 218 Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Άρθρο 219 Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Άρθρο 220 Υπηρεσιακές μεταβολές – βαθμολογική εξέλιξη
Άρθρο 221 Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες
Άρθρο 222 Οργάνωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Άρθρο 223 Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας
Άρθρο 224 Εκτελεστότητα των πράξεων
Άρθρο 225 Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας
Άρθρο 226 Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας
Άρθρο 227 Ειδική διοικητική προσφυγή – Αιτήσεις θεραπείας
Άρθρο 228 Αναστολή εκτέλεσης
Άρθρο 229 Επιτόπιοι Έλεγχοι – Ετήσια έκθεση
Άρθρο 230 Δημοσίευση αποφάσεων του Ελεγκτή Νομιμότητας
Άρθρο 231 Υποχρέωση συμμόρφωσης
Άρθρο 232 Αστική ευθύνη
Άρθρο 233 Πειθαρχική ευθύνη
Άρθρο 234 Πειθαρχική διαδικασία
Άρθρο 235 Ιδιάζουσα δωσιδικία – Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία
Άρθρο 236 Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
Άρθρο 237 Παύση
Άρθρο 238 Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. – αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Άρθρο 239 Μετάταξη του υπηρετούντος σε κρατικές περιφέρειες και λοιπές υπηρεσίες προσωπικού στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Άρθρο 240 Τοποθέτηση αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(Άρθρα 241-258)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΥΣ Ζ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άρθρο 241 Οργανισμός
Άρθρο 242 Εκτελεστικός Γραμματέας
Άρθρο 243 Ειδικοί Σύμβουλοι και συνεργάτες
Άρθρο 244 Πρόσληψη προσωπικού – Διαδικασία πρόσληψης
Άρθρο 245 Προϊστάμενοι – Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις
Άρθρο 246 Μετατάξεις
Άρθρο 247 Αποσπάσεις
Άρθρο 248 Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων
Άρθρο 249 Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Άρθρο 250 Θητεία
Άρθρο 251 Εκπροσώπηση των φύλων
Άρθρο 252 Πειθαρχικό Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Άρθρο 253 Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα
Άρθρο 254 Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων σε νεοσύστατους Δήμους
Άρθρο 255 Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες
Άρθρο 256 Μετάταξη προσωπικού σε Περιφέρειες
Άρθρο 257 Μετάταξη προσωπικού σε Δήμους
Άρθρο 258 Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών στο Δήμο της έδρας του Νομού

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

(Άρθρα 259-279)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΥΣ Η΄

Άρθρο 259 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων
Άρθρο 260 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών
Άρθρο 261 Φορολογική Δημοσιονομική Αποκέντρωση
Άρθρο 262 Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης
Άρθρο 263 Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης
Άρθρο 264 Πιστοληπτική Πολιτική – Διαδικασία συνομολόγησης δανείου από Δήμους και Περιφέρειες
Άρθρο 265 Προϋποθέσεις και όροι δανεισμού
Άρθρο 266 Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων
Άρθρο 267 Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης δήμων
Άρθρο 268 Προγραμματισμός, προϋπολογισμός – λογιστικό σύστημα περιφερειών
Άρθρο 269 Μεταβατικές Διατάξεις Οικονομικής Διαχείρισης Περιφερειών
Άρθρο 270 Κόστος Μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση
Άρθρο 271 Περιουσία των δήμων
Άρθρο 272 Μεταβατική Διάταξη
Άρθρο 273 Περιουσία περιφερειών
Άρθρο 274 Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 275 Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 276 Κατασταλτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 277 Έλεγχος Είσπραξης Εσόδων
Άρθρο 278 Προληπτικός Έλεγχος Συμβάσεων
Άρθρο 279 Αίτηση Ανάκλησης

ΜΕΡΟΣ Θ΄

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

(Άρθρο 280)

ΜΕΡΟΣ Ι΄

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» – ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»

(Άρθρο 281)

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

(Άρθρα 282-286)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΥΣ ΙΑ΄

Άρθρο 282 Γενικές Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 283 Τελικές Ρυθμίσεις
Άρθρο 284 Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων
Άρθρο 285 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 286 Έναρξη ισχύος
Advertisements